Havenlaan

300 platanen op het nippertje gered, 1.500.000 kasseien dreigen te verdwijnen

Toelichting van het alternatieve project van de bewoners

Posted on | september 1, 2011 | No Comments

Terwijl de regering de nota van minister Grouwels over de gevolgen van een mogelijke annulatie van de betonnering van de Havenlaan bestudeert, analyseren de bewoners en verenigingen die lid zijn van APKP de tekst en doen concrete voorstellen aan de overheid.
De bewoners hebben de nota aan een objectieve lezing onderworpen, in een poging dit netelige dossier uit de impasse te halen. De hierna volgende argumenten tonen aan dat het alternatieve project van de bewoners perfect realiseerbaar is. Het verschaft banen voor 40 Brusselaars, ontwikkelt de lokale en niet-delocaliseerbare economie, en laat het Gewest toe een substantiële besparing te realiseren.

“Verantwoord project – Onrealistisch tegenproject” ?

“De bomen zijn ziek, en moeten gekapt worden.”

De nota geeft aan dat 24 bomen in slechte staat verkeren, waarvan er 11 reeds gekapt zijn. Er resten dus 13 zieke bomen, op een totaal van bijna 300. Het argument van mevrouw Grouwels weegt dus niet zwaar: minder dan 3% van de bomen zijn ziek.

“De bomen staan de aanleg van een fietspad in de weg.”

Dit is onwaar, het alternatieve project voorziet in het behoud van de bomen en de aanleg van een beveiligd fietspad. De bewoners zijn bereid om de regering te ontmoeten om hierover tekst en uitleg te verschaffen.

“Beton is duurzaam.”

Met “duurzaam” wordt in de nota van de minister de combinatie bedoeld van een minimale onderhoudskost met een maximale levensduur. Wat in de nota echter niet vermeld wordt is de ecologische impact van de productie en toepassing van beton. Dat betonwegen vaak vroegtijdig verslijten blijft onbelicht.

“De wortels zullen beschadigd worden door de graafwerken, en hierdoor zijn de bomen op termijn veroordeeld om te verdwijnen.”

Deze stelling wordt door geen enkele studie geschraagd. We vragen ons af hoe het in dit geval mogelijk is dat de heraanleg van menig Brusselse laan is kunnen gebeuren mét behoud van de bomen.

“Er is geen historische verplichting om de kasseien te behouden.”

Er bestaat evenmin een verplichting om ze op te offeren voor een laag beton, die zeker niet het summum van de moderniteit incarneert.

“De voetpaden in dolomiet zullen de bomen vergiftigen door de wijziging in zuurtegraad.”

Deze stelling staat ter discussie, zeker voor volwassen bomen. De keuze voor dolomiet is ingegeven door financiële overwegingen. Wij staan open voor andere voorstellen die even weinig of nog minder kosten.

“Automobilisten rijden te snel op kasseiwegen”

Dit is waar, maar ze rijden nog veel sneller op effen betonwegen! Dat dit probleem zich evenzeer stelt bij beton mag blijken uit het feit dat in de bouwaanvraag voorzien wordt om automatische radars te installeren.

“Het alternatieve project zal voor tijdsverlies zorgen.”

In tegendeel, de techniek voor het herleggen van de kasseien laat toe om gedurende de ganse duur van de werken verkeer toe te laten op de laan.

Actie Patrimonium Kasseien en Platanen

Zal het Gewest zijn spaarvarken moeten aanspreken?

De berekening van de financiële impact van de annulatie van de betonnering van de Havenlaan verdient al onze aandacht. Wij zijn bekommerd om de staatsfinanciën en willen economisch verdedigbare oplossingen voorstellen. In haar nota schat de minister de schadevergoeding en intresten voor de aannemer in op bijna 3 miljoen euro, en dit op een totaalbudget van 12 miljoen euro!

In de nota worden de kosten die reeds door de aannemer zijn gemaakt tot op de cent gedetailleerd. We zien een optelling van de kosten van reeds aangekochte materialen (alsof deze materialen plots al hun marktwaarde zouden verloren hebben), opslag, rendementsverliezen (hoezo?), verbreking van reeds afgesloten contracten met onderaannemers (terwijl het gebruikelijk is om deze contracten gaandeweg af te sluiten alnaargelang de werf vordert), kosten voor tenders (hoewel dit eigenlijk algemene kosten zijn), de totaliteit van de algemene kosten (zonder dat er zelfs maar een spadesteek heeft plaatsgevonden) en een valorisatie van 100% van de theoretische gederfde winsten van de aannemer! Deze schatting is eenvoudigweg grotesk!

Daarentegen is er in de nota geen spoor van al was het maar een ruwe inschatting van de kost van het alternatieve project dat door de bewoners wordt voorgesteld. Er wordt alleen melding gemaakt van de kosten voor een nieuwe studie ten bedrage van een half miljoen euro (alsof men de hele studie van voor af aan zou moeten herbeginnen) en een onderhoudskost over 40 jaar van 1,8 miljoen euro.
Laat ons aannemen dat deze cijfers correct zijn. Hoeveel zou dan het tegen-project van de bewoners kosten? Wij zijn geen ingenieurs of economisten, maar we zijn inlichtingen gaan inwinnen. De cijfers die volgen zijn indicatief, en geven slechts een orde van grootte.
Volgens professionelen uit de sector komt de prijs van het leggen van kasseien + fundering + onderfundering op 65 euro per vierkante meter BTW exclusief, en ervan uitgaand dat de bestaande kasseien worden hergebruikt (dus zonder de aankoop van nieuwe kasseien).
De totale oppervlakte van het toekomstige wegdek zonder voet- en fietspaden (dus enkel het wegdeel bestemd voor gemotoriseerd verkeer) komt op 1.600 m x 13,8 m = 22.080 m2. Waarom 13,8 m? Omdat het huidige wegdek 18 m breed is, en daarvan dus 2 x 2,1 m (1,5 m fietspad + 60 cm bufferzone) dient te worden afgetrokken voor de 2 fietspaden in asfalt.

De prijs per vierkante meter voor het aanbrengen van de asfalt + fundering + onderfundering in beton = 40 euro per vierkante meter BTW exclusief. De totale oppervlakte van de 2 fietspaden is 1.600 m x 4,2 m = 6.720 m2.

De geschatte kostprijs van de heraanleg van de Havenlaan (voetpaden, kanalisering en technische galerij niet meegerekend) is dus 22.080 m2 x 65 euro + 6720 m2 x 40 euro = 1,7 miljoen euro BTW exclusief, of 2,06 miljoen euro BTW inclusief. Deze berekening komt overeen met de inschatting van de onderhoudskost voor de Havenlaan in de nota van de minister (de kasseien moeten eens om de 20 jaar herlegd worden).
Als we hierbij de bedragen optellen die door de minister in haar nota worden genoemd komt de kost van het tegen-project op 2,06 miljoen + 1,8 miljoen = 3,86 miljoen euro, wat veel lager is dan de kost van het huidige project voor de heraanleg. Op dit ogenblik zijn de bewoners niet in staat om de precieze kosten in te schatten voor de kanalisering en de technische galerij, omdat hen de toegang tot de informatie hierover werd geweigerd.

Vermelden wij hierbij nog dat de bovenstaande schatting op een “maximum”-hypothese is gebaseerd, waar gebruik gemaakt wordt van een legging van de kasseien op een bedding van beton. Dit terwijl het tegen-project een traditionele legging voorstaat die nog een stuk goedkoper uitvalt en even resistent is.
Een bijkomende besparing voor de gemeenschap van 16 miljoen euro!
De hoger beschreven berekening betekent een besparingsmarge van meer dan 4 miljoen euro. Deze som laat toe de aannemer schadeloos te stellen, zelfs ten bedrage van de zeer hoge cijfers die de minister in haar nota aangeeft.
Laat ons tenslotte een belangrijk luik van het tegenvoorstel van de bewoners niet vergeten: het project laat toe om een coöperatieve van lokale economie te creëren: “De Brusselse Kasseileggers”. In Brussel bestaat immers een structureel gebrek aan gespecialiseerde arbeidskracht voor het aanleggen en onderhouden van de traditionele kasseiwegen in ons Gewest. Het projectvoorstel van de bewoners helpt 40 Brusselse werklozen aan een job. Op deze manier worden over een periode van 40 jaar en voor 40 jobs in totaal 16 miljoen euro aan werkloosheidsvergoedingen uitgespaard!

Conclusies

De nota van het kabinet van minister Grouwels besluit met de conclusie dat de aanpassingen die nodig zijn voor het alternatieve project van de bewoners dusdanig fundamenteel van aard zijn dat zij een nieuwe bouwaanvraag vereisen en dat dit voor het Gewest allerlei juridische risico’s inhoudt.

Wij herinneren de minister eraan dat de bewoners, die zich van in het begin hebben verzet tegen het huidige stadsvijandige project, zich met evenveel energie zullen scharen achter een project dat hun principes respecteert en het Brussels patrimonium vrijwaart.

Voor APKP,
Contactpersonen:

  • Jean Louis Smeyers – Comité Marie-Christine/Reine/Stéphanie (NL et FR) : 02/428.75.27
  • Mathieu Sonck – IEB (FR) : 0478/203578

Comments

Leave a Reply

*